1. Voordeliger dan rechtstreeks
 2. Geen reserveringskosten
 3. Eenvoudig en betrouwbaar
 1. Je bent hier:
 2. home
 3. reisvoorwaarden

Algemene reis-, koop,- en boekingsvoorwaarden.

In deze voorwaarde wordt verstaan onder:

Reisorganisatie:

Sneeuwfun, gevestigd aan de Oosterweg 2a, 1619 AC te Andijk.

Reisovereenkomst:

Een overeenkomst waarbij Sneeuwfun een aanbieding doet aan de reiziger of klant en zich verbindt tot het verschaffen van een door Sneeuwfun aangeboden georganiseerde reis of artikel.

De reiziger of klant:

De wederpartij van de reisorganisator. Degene die een reis of artikel, mondeling, via e-mail of schriftelijk heeft besteld of degene die door " in de plaatsstelling " de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.

Koopovereenkomst:

Een overeenkomst waarbij Sneeuwfun een aanbieding doet aan de wederpartij en zich verbindt tot het verschaffen van een door Sneeuwfun aangeboden artikel.

Deze reis en boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten, op de overeenkomsten met betrekking tot eigen vervoersreizen, pendelreizen per bus, trein en vliegtuig, alsmede op overeenkomsten met betrekking tot aankoop van artikelen uit de Sneeuwfun winkel en huur van ski en snowboardmateriaal. Sneeuwfun kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, artikelen en diensten.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger/de klant van het aanbod van Sneeuwfun. Het aanbod van Sneeuwfun is vrijblijvend en kan zo nodig door Sneeuwfun worden herroepen. Herroeping dient zo snel doch mogelijk doch uiterlijk binnen 8 kantooruren te geschieden.

Betalingen:

Bij het tot stand komen van een overeenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan die gelijk is aan 30% van de reissom + de kosten voor de annuleringsdekking, tenzij de publicatie anders aangeeft. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek of bij eigen vervoersreizen 6 weken voor de aankomstdatum in bezit te zijn van Sneeuwfun. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor aanvang van de reis plaatsvindt, dient direct een volledige betaling van de reissom plaats te vinden. Bij aankoop van artikelen uit de Sneeuwfun winkel dient de betaling direct na ontvangst van de factuur plaats te vinden.

Prijzen:

De gepubliceerde prijzen zijn in Euro’s per persoon, per woning of per artikel, tenzij anders aangegeven. De prijzen van vervoer is altijd per persoon. Bij het boeken van een volledige Royal clas bus dient men zelf voor de verzorging van de chaufffeurs te zorgen in de vorm van een dagkamer.

Sneeuwfun Garantie:

Indien de reiziger een Sneeuwfun garantie heeft afgesloten en het totale liftsysteem in de verblijfplaats van de reiziger is tijdens de vakantie door onvoldoende sneeuw, te veel sneeuw of door te veel wind buiten werking gesteld, heeft de reiziger recht op een vergoeding van € 25,= per persoon per dag met een maximum van 6 dagen. (dag van aankomst en vertrek vallen buiten de garantie). De vergoeding is beperkt tot de hoogte van de reissom en wordt uitgekeerd in de vorm van een waardevoucher. Sneeuwfun garantie is alleen geldig in combinatie met via Sneeuwfun geboekte en betaalde skipassen. De klant dient een schriftelijk bewijs van de liftmaatschappij te kunnen overhandigen en aanspraak op sneeuwgarantie kan tot maximaal 2 weken na terugkomst van de reis.

Flitscode:

Enkele topbestemmingen van Sneeuwfun zijn te boeken met een speciale Flitscode. Het vermelden van de Flitscode bij de reservering betekent vaak een speciale actie. De klanten dienen direct bij reservering de flitscode te melden. Eventuele latere melding biedt geen recht op de actie die bij de Fitscode hoort. Acties behorende bij de Flitscodes zijn niet te combineren met andere kortingen.

Reisbescheiden:

De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen vervoersreizen voor de aankomstdatum in het geboekte verblijf) in bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardige redenen moet worden overschreden.

In de plaatsstelling:

Tijdig voor aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
 • Het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend;
 • De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet in deze in de plaatstelling.

Reserveringskosten:

Sneeuwfun kent GEEN reserveringskosten.

Sneeuwfun winkel:

De prijzen van de artikelen uit de Sneeuwfun winkel zijn inclusief 21% BTW. De artikelen kunnen binnen 7 dagen na de factuurdatum geruild of retour gezonden worden.

Huur ski en snowboardmateriaal:

Na volledige betaling van de huursom ontvangt de reiziger een voucher voor het te huren materiaal. De huurperiode en het gehuurde materiaal staat hierop vermeld. Eventuele verzekering en opwaardering van type materiaal dient ter plaatse met de verhuurorganisatie verrekend te worden.

Opzegging door de reisorganisatie:

Sneeuwfun heeft het recht de overeenkomst van een *Specialreis met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmelding kleiner is dan het vereiste minimum aantal vermeld in de publicatie. De reizen zullen uiteraard wel als individuele reis doorgang kunnen vinden.

Annulering door de reiziger:

Annuleringen dienen altijd schriftelijk te geschieden. Kosten bij annuleringen;

 • Bij annulering tot 8 weken vóór de dag van aankomst 30% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf 8 weken tot 6 weken vóór de dag van aankomst: 60% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf 6 weken tot 4 weken vóór de dag van aankomst: 75% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf 4 weken tot 2 weken vóór de dag van aankomst: 90% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf 2 weken voor de dag van aankomst: 100% van de reissom.

Informatie en prijzen:

De informatie op de site en in andere publicaties van Sneeuwfun is met de grootste zorg samengesteld. Echter is het mogelijk dat door omstandigheden fouten in de informatie zijn ontstaan. Voor deze fouten of vergissingen kan Sneeuwfun niet aansprakelijk worden gesteld. Toeristenbelasting, babybedjes, kluisjes, tv en dergelijke dienen vaak ter plaatse te worden afgerekend. Indien er zich toch wijzigingen voordoen in de prijzen, vervoerskosten, geldkoersen, heffingen en belastingen, dan behouden wij ons het recht voor de reissom te wijzigen. Bij de accommodaties beschrijven wij de faciliteiten die aanwezig zijn, soms met vermelding van de kosten. We kunnen echter niet garanderen dat de vermelde faciliteiten gedurende het hele seizoen geopend zijn. Met name in het laagseizoen kan het gebeuren dat bepaalde faciliteiten bij de accommodatie of in de omgeving (nog) gesloten of beperkt open zijn.

Klachten:

Hoewel Sneeuwfun er alles aan zal doen om de kans op klachten te voorkomen, dient een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener ter plaatse, opdat deze tot een passende oplossing kan komen. Indien de tekortkoming niet binnen een redelijk termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, dient de reiziger altijd contact op te nemen met Sneeuwfun. Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een maand na afloop van de reis, schriftelijk kenbaar te maken aan Sneeuwfun. Klachten over de schoonmaak kunnen na afloop van de reis niet meer in behandeling worden genomen omdat het niet mogelijk is hier achteraf controle op uit te oefenen.

Rente en incassokosten:

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Sneeuwfun heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand per vertraging over het nog verschuldigde bedrag. Voorts is hij gehouden tot een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 45,=.

Aansprakelijkheid van de reiziger:

Voor schade en letsel berokkend aan reizigers door welke oorzaak dan ook, alsmede voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, eigendommen, geld inbegrepen, aanvaardt Sneeuwfun geen aansprakelijkheid. Sneeuwfun adviseert u daarom een reisverzekering af te sluiten. Tevens is de reiziger aansprakelijk voor de schade die Sneeuwfun, haar personeel of vertegenwoordigers, bus, appartement of optie/arrangementsonderdeel door zijn/haar fout oplopen, alsook wanneer de reiziger zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. Schade door de reiziger veroorzaakt, wordt met de borg verrekend. Indien het bedrag van de schade de borg overtreft moet de reiziger ter plaatse het verschuldigde bedrag betalen. Bij onbetamelijk gedrag van de reiziger (openbare dronkenschap, geluidsoverlast na 22.00 uur, vernielingen etc.) kan Sneeuwfun het reiscontract onmiddellijk verbreken en/of boetes voor het onbetamelijk bedrag berekenen, zonder dat de hoofdboeker aanspraak kan maken op restitutie van de reissom.

Aansprakelijkheid van Sneeuwfun:

Sneeuwfun is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de gesloten reisovereenkomst, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot de reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten.

Privacy:

Alle persoonsgegevens zoals e-mail, adresgegevens en telefoonnummers zullen strikt vertrouwelijk en alleen door Sneeuwfun behandeld worden. Indien u geen commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail en dergelijke meer wenst te ontvangen, worden uw persoonsgegevens na kennisneming direct uit het bestand gehaald. De in de brochure en op de site afgedrukte foto’s zijn ter beschikking gesteld door de accommodatieverschaffers, de plaatselijke VVV’s en professionele fotografen. Voor kennelijke fouten, druk- en zetfouten kan Sneeuwfun nooit aansprakelijk gesteld worden. Sneeuwfun behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de klant prijzen en arrangementen te wijzigen indien de situatie daarom vraagt. Eventuele fouten in onze brochure herstellen wij op onze website, alleen op www.sneeuwfun.nl kunt u dus altijd de juiste informatie en actuele prijzen terugvinden.

Stichting Garantiefonds Reisgelden:

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Of een reisbureau bij SGR is aangesloten, kunt u controleren via www.sgr.nl, klik op Zoeken op deelnemer. 

Sneeuwfun is aangesloten bij de SGR onder lidnummer 2869

 

Wintersportkaart:

Sneeuwfun is deelnemer van de wintersportkaart. Deze wintersport voordeelkaart geeft 5% korting op de totale reissom* gedurende de geldigheidsduur van op naam gestelde wintersportkaart. De wintersportkaart is 2 jaar geldig, persoonsgebonden en bij boeking voor €29.50 of indien er een actie is gratis toe te voegen aan de reservering. De kaarthouder ontvangt 5% korting op het totale boekingbedrag bij Sneeuwfun. Op de website www.sneeuwfun.nl wordt deze prijs direct berekent. De wintersportkaart is een handelsnaam van Sneeuwfun.

*5% korting is niet van toepassing op BUDGETreizen, het totale aanbod in Oostenrijk, catering, familie skipassen, skiles via ESF, overnachtingshotel, bus en treinvervoer en boekingen via www.skimateriaal.nl en www.snowboardmateriaal.nl

Reisbureauregeling:

Op de reizen van Sneeuwfun is de reisbureau regeling van toepassing. De reisbureauregeling is een btw-regeling die geldt als er reisdiensten verkocht worden.

 

Privacy van persoonsgegevens

De privacy van klanten is  belangrijk voor ons bij Sneeuwfun. We gebruiken  persoonsgegevens uitsluitend om een reservering te kunnen maken en te informeren. We  hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van persoonsgegevens.

Sneeuwfun heeft bepaalde persoonsgegevens nodig om de reserveringen te kunnen maken en vouchers of een jaarlijkse flyer naar vaste klanten per post te kunnen versturen  De facturen en andere informatie wordt per e-mail verzonden.  De persoonsgegevens die wij nodig hebben voor een boeking zijn; Voor- en achternaam, geboortedatum voor afsluiten van verzekeringen, woonadres, e-mail adres en  telefoonnummer.

Daarnaast is het altijd mogelijk om zelf te kiezen of wij u na de informatieaanvraag blijven informeren over onze diensten. Onder alle e-nieuwsbrieven is een mogelijkheid voor het uitschrijven waarna u geen informatie per e-mail of post meer ontvangt.

 

Annuleringsvoorwaarden en rechten bij het boeken van een wintersportvakantie met de Corona-voucher

Dit is een uitzonderlijke tijd en voor reizen die geen doorgang hebben kunnen vinden  vanwege het COVID 19 virius heeft Sneeuwfun  de Corona Voucher afgegeven.

Indien een reis is geboekt met de Corona Voucher  gelden er afwijkende reis en annuleringsvoorwaarden omdat de oorspronkelijke reis al uitgevoerd had zullen zijn.

 • De annuleringsvoorwaarden zijn 100% van de reissom ongeacht het tijdstip van annulering.
 • De Corona Voucher is eenmalig om te zetten naar een nieuwe reis  waarbij geldt dat voor boekingen Frankrijk  er een keus gemaakt kan worden uit het volledige aanbod van Sneeuwfun,  voor  boekingen naar  Italie kan de Corona voucher alleen  in dezelfde  accommodatie verzilverd worden en voor boekingen Oostenrijk kan er een  bestemming in Oostenrijk gekozen worden. Eventuele meerkosten zullen in rekening gebracht  kunnen worden.
 • Indien de reis omgezet wordt naar een gelijkwaardige reis in dezelfde  periode/bestemming/accommodatie en bezetting +  in dezelfde week maar dan een jaar later zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht en is de omzetting 1op 1.

-

DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SNEEUWFUN ZIJN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER DEPOTNUMMER D-3378

Sneeuwfun is lid van het Stichting Garantiefonds Reizen lidnummer 2869.
ZOEK EN BOEK
zoek en boek
+ -